REGLAMENT

 

LEGISLACIÓ I NORMES

 

a-     La Marxa és una prova esportiva de bicicleta de carretera de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.

 

b-     L’edat mínima per participar als recorreguts de gran fons –de més de 130 km o amb un desnivell acumulat important per sobre de 2.000 metres– és de 18 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa. L’edat mínima per participar a altres recorreguts físicament menys exigents és de 15 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa.

 

c-      LA MARXA TE UN CAIRE NO COMPETITIU. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents. L’Organitzador vetllarà per l’òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut on, per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via, sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents. Únicament es competirà en un petit tram cronometrat que comença al peu de la pujada al santuari dels Àngels i acaba just a dalt.

 

CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS

 

a-     Al recorregut es situaran aquests punts de control amb horaris màxims de pas:

-        Punt 1:  Alt de Romanyà (quilòmetre 40). Tancament a les 11:00 hores

-        Punt 2: Alt de Santa Pellaia (quilòmetre 80). Tancament a les 12:30 hores

-        Punt 3: Alt dels Àngels  (quilòmetre 100). Tancament a les 14:00 hores

 

b-     L’hora de tancament de la zona d’arribada serà les 15:00 hores.

 

c-      Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de La Marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà fora de La Marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica ni sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

 

OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

 

a-     És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.

 

b-     El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.

 

c-      S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a La Marxa.

 

d-     També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.

 

e-     Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.

 

f-      S’haurà de posar en contacte i comunicar  a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 677465566.

 

g-     No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.

 

h-     El ciclista haurà d’acceptar  el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en aquest moment, per exemple a les cites amb possibilitat d’inscripció presencial, s’haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.

 

El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica

 

PENALITZACIONS

 

L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats als cicloturistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de La Marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:

a-     No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.

b-     No passar pel control de sortida ni els controls intermitjos.

c-      Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.

d-     Circular amb vehicle de recolzament.

e-     Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el reglament de la mateixa.

 

DRET A LA IMATGE

 

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

 

LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

 

PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA

 

a-     Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com ara Mossos d’Esquadra i Policia Local.

 

b-     Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.

 

c-      També estaran presents altres vehicles de l’Organitzador convenientment identificats, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.

 

d-     L’Organitzador també posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que cregui adients i/o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria, per tant el cicloturista accepta que és responsabilitat unicament d’ell acomplir les normes de trànsit, vetllant per la seva pròpia seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.

 

L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o deteriorament d’objectes personals durant La Marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organització.